Договір публічної оферти

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

(Публічна оферта ГО «Контрамаркахелп»)

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОНТРАМАРКАХЕЛП», в особі Директора Порядченка Олександра Петровича, яка діє на підставі Статуту (надалі – ГО), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:


1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція ГО, що розміщена на сайті _____________________ про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті ГО, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГО через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГО.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність ГО, для наступного використання та досягнення цілей ГО, визначених Статутом або програмами ГО, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту ГО та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.


2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність ГО грошових коштів шляхом здійснення Благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності ГО, в тому числі (але не виключно) щодо надання ГО благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм ГО, тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.


3. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом ГО, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу _____________________________

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право ГО використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.


4. Права та обов'язки ГО

ГО має право:

- отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

- за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;

- використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

ГО зобов'язаний:

- щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті __________________________;

- використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом ГО.


5. Права Благодійника

Благодійник має право:

- здійснювати контроль за використанням ГО Благодійної пожертви за цільовим призначенням.


6. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь - якої держави світу. Безпосередня діяльність ГО, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом ГО, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).


7. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ГО (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ГО, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті ______________.


8. Порядок використання Благодійної пожертви

Використання Благодійної пожертви здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю ГО та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». ГО використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм ГО. Отримані ГО Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.


9. Відповідальність ГО

ГО несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю ГО та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.


10. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації

Фінансова звітність ГО оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті ___________________, в порядку і строки, передбачені Статутом ГО. Інша інформація розкривається ГО в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.


11. Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори тощо) несе Благодійник

Благодійник має право отримати подарунок за те, що підтримав ГО. Серед подарунків можуть бути фізичні, які будуть відправлені ГО Новою Поштою за рахунок Отримувача, а також не фізичні, такі як "Подяка" або "Присвята", які розміщуються на сайті ________. ГО бере на себе зобов'язання внести імена в Подяку та Присвяту всіх, хто підтримав Фонд та обрав саме цей подарунок.


12. Порядок загального доступу до інформації Благодійника

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ГО ______________ та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Фонд зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім'я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Фондом в засобах масової інформації або на сайті ГО ___________.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.Додаток 1

до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

на збір, обробку та використання персональних даних.

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОНТРАМАРКАХЕЛП», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю (надалі – Фонд) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших норматвно-правових актів України, Статуту ГО, інших локальних актів ГО.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами ГО, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.13. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНШІ УМОВИ

11.1. Web - портал ______________________ далі – Сайт), а також загалом Система, призначенням яких є сприяння наданню послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки Квитків (Електронних квитків), Сертифікатів на квиток, які належать на праві власності Агенту - ГО «Контрамаркахелп». Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, у Системі окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Агенту.

11.2. Політики конфіденційності в рамках даної Оферти є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Агент  з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту та/або Покупцями, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту та/або Покупцями.

11.3. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є користувач Сайту та/або Покупець. Агент вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом.

11.4. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Агентом та Покупцем, користувач Сайту та/або Покупець, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт та Система, погоджуючись з цією Офертою, надає Агенту свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.

11.5. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:прізвище, ім'я, по батькові;дата народження;паспортні дані;індивідуальний податковий номер.

11.6. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронній, в усній формах.

11.7. З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. та діє безстроково та без обмежень щодо території дії.

11.8. Агент звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних користувача Сайту/Покупця у випадку, якщо він сам самостійно публічно розголошує персональні дані.

11.9. Агент має право поширювати персональні дані  користувача Сайту/Покупця у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

11.10. Агент має право поширювати персональні дані користувача Сайту/Покупця з відповідного письмового дозволу користувача Сайту/Покупця.11.11. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту/Покупець надає доступ Агенту зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або його волевиявленням.

11.12. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач Сайту/Покупець надав доступ Агенту підлягають видаленню або знищенню у разі:припинення правовідносин між користувачем Сайту/Покупцем та Агентом;видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних. 12. ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ РЕКВІЗИТІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТ ПОКУПЦІВ

12.1. При оплаті послуг на Сайті банківською карткою, обробка платежу (включаючи введення номеру платіжної картки, терміну її дії, CVV2/CVC2) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Дані платіжної картки передаються провайдерам платіжних сервісів тільки у зашифрованому вигляді і не зберігаються на Сайті та/або у Системі.

12.2. Обробка конфіденційних даних (реквізитів картки, реєстраційних та інших дані) Покупця захищена, будь-яка третя особа не може отримати персональні і банківські дані Покупця через сервіс (Сайт, Систему) Агента.

12.3. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard – PaymentCardIndustryDataSecurity Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів власника банківської картки - Покупця. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку проведення операцій з банківськими картками шляхом використання протоколів SecureSocketsLayer (SSL) та інших методів.

12.4. При операції з використанням реквізитів платіжної картки для додаткової аутентифікації власника платіжної картки використовується протокол 3-D Secure. Якщо Банк-емітент платіжної картки Покупця підтримує вказану технологію після введення платіжних даних та згоди на здійснення операції, Покупець буде перенаправлений на сервер Банку-емітента для проведення додаткової ідентифікації.

12.5. Використання Агентом послуг Банків-еквайрів з прийому онлайн-оплат та здійснення зарахувань на платіжні картки здійснюється відповідно до правил Міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard та відповідно до принципів дотримання конфіденційності та безпеки здійснення операцій з використанням даних платіжних карток.

12.6. Агент використовує актуальні методи перевірки, шифрування та передачі даних за закритими каналами зв'язку.13. СРОК ДІЇ ОФЕРТИ, ІНШІ УМОВИ

13.1.Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.

13.2. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти, шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з Публічною офертою» або натискання кнопки «Перейти до оплати», та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань цього Договору.

Отримати допомогу

Звернутися за допомогою

Залишити заявку

Допомогти донатами

Реквізити

Стати волонтером

Приєднатися